Vedtægter

Flying Ladies

§ 1

Klubbens navn er Flying Ladies. Klubben er en del af Dragør Golfklub, og er som sådan underkastet Dragør Golfklubs love og øvrige bestemmelser.

§ 2

Klubbens opgave er at fremme det spillemæssige og sociale samvær for Dragør Golfklubs kvindelige medlemmer over 18 år.

Dette gøres ved at forestå og afholde forskellige arrangementer for Dragør Golfklubs kvindelige medlemmer og anvende klubbens midler til gavn for golfspillet.

§ 3

Ethvert kvindeligt medlem af Dragør golfklub, som er fyldt 18 år og har et hcp på 49 og derunder kan blive medlem.

§ 4

Flying Ladies kontingent fastsættes af den siddende bestyrelse, således at der betales et beløb for sommerens og et beløb for vinterens aktiviteter.

§ 5

Flying Ladies ledes af en bestyrelse som er selvsupplerende og som økonomisk tegnes af den til enhver tid siddende formand og kasserer.

Bestyrelsen har myndighed til at træffe de fornødne foranstaltninger med henblik på opfyldelse af de i § 2 angivne formål.

I alle øvrige dispositioner udadtil tegnes klubben af formanden.

§ 6

Flying Ladies hæfter for sine forpligtelser med den af klubben til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse, andet end hvis dette er særlig aftalt..

§ 7

En eventuel formue ved opløsning af Flying Ladies tilfalder Dragør Golfklub.